<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1726389718568624661\x26blogName\x3dGo+Ton!!!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://go-ton.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://go-ton.blogspot.com/\x26vt\x3d-6827189055079352326', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

 

Otros juegos para la Wii

Creo que esto no se merece una presentación, ello solo se basta...

 

sobre esta entrada

 
Blogger Raistlin dijo el

Qué bueno el de la guillotina xD

 
 
Blogger Dufraine314 dijo el

Excelente, sobre todo el del saludo a lo Space Balls xD!!!

 

....Responder